AUDIT

DANE

PORADENSTVO

OHODNOCOVANIE

O SPOLOČNOSTI

NAPÍŠTE NÁM

DISKUSNÉ FÓRUM

DOWNLOAD

ZAUJÍMAVÉ STRÁNKY

Dane, daňové poradenstvo

   Poskytujeme komplexné poradenstvo najmä v týchto základných oblastiach:

 1. vypracovanie záväzných stanovísk k špecifickým daňovým otázkam klientov
     Podľa požiadaviek klienta poskytujeme poradenstvo k daňovému problému touto formou:
 • oficiálne stanovisko daňového poradcu
 • v prípade nedostatočného riešenia daňového problému v legislatíve zabezpečujeme oficiálne stanovisko Ústredného daňového riaditeľstva v Banskej Bystrici
 • telefonicky, e-mailom alebo faxom
 1. optimalizácia celkového daňového zaťaženia spoločnosti
     Forma spolupráce s klientom v tejto oblasti má dve rôzne formy. Prvá forma vychádza priamo z daňové plánovania. V spolupráci s klientom na základe plánu výnosov, nákladov a potreby investícií poskytujeme súčinnosť najmä v týchto oblastiach:
 • výber vhodného obdobia na nákup investičného majetku
 • výber optimálneho spôsobu obstarania investičného majetku
 • výber spôsobu odpisovania
 • tvorba rezerv a opravných položiek ako daňového výdavku
 • optimalizácia peňažných tokov v súvislosti s DPH
 • v priebehu celého zdaňovacieho obdobia informujeme klienta o zmenách v legislatíve, ktoré vplývajú na daňové zaťaženie
     Druhá forma spolupráce nie je viazaná priamo na súčinnosť pri východiskovom daňovom plánovaní. Klientovi zabezpečujeme poradenstvo v súlade s platnou legislatívou s cieľom optimalizovať daňové zaťaženie za príslušné zdaňovacie obdobie.
 1. vypracovanie daňového priznania k daniam z príjmov

     Na základe výstupov z účtovnej evidencie a ďalších nevyhnutných podkladov transformujeme účtovný hospodársky výsledok na daňový základ úpravou o pripočítateľné a odpočítateľné položky v zmysle Zákona o dani z príjmov (č.366/1999 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov).
     Vyčíslený základ dane je podkladom pre výpočet dane z príjmov právnických osôb splatnej. Pre určenie správnej výšky účtovného hospodárskeho výsledku ako aj jeho členenie na bežnú a mimoriadnu činnosť v zmysle Zákona o účtovníctve (č.563/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov), poskytujeme klientovi súčinnosť formou interného alebo štatutárneho auditu účtovnej evidencie spoločnosti.
     Údaje overené takouto formou sú dostatočným podkladom pre vyslovenie názoru, že účtovný hospodársky výsledok je vyčíslený správne. Vychádzajúc z účtovnej evidencie a odpisového plánu investičného majetku kvantifikujeme odloženú daňovú povinnosť.
     Súčasťou vypracovania daňového priznania je overenie správnosti vykazovania údajov účtovnej závierky vo všetkých položkách súvahy, výsledovky a prílohy v zmysle Opatrenia MF SR č.3177/1998-KM v znení opatrenia MF SR č. 21 891/1999–92 a opatrenia MF SR č. 22 815/2000-92 .
     Túto formu spolupráce za príslušné zdaňovacie obdobie uzatvárame návrhom zlepšení v analytickej evidencii klienta za účelom efektívneho sledovania položiek, ktoré ovplyvňujú daňový základ.

 1. vypracovanie daňového priznania k DPH

     Na základe výsledkov overenia účtovnej evidencie s dôrazom na Zákon o dani z pridanej hodnoty č.289/1995 v znení neskorších zmien a doplnkov za príslušné zdaňovacie obdobie vypracujeme daňové priznanie k DPH a navrhujeme také zmeny v analytickej evidencii, ktoré zabezpečia efektívne sledovanie dane z pridanej hodnoty v súlade splatnou legislatívou. V procese interného auditu sa zameriavame najmä na overenie správnosti:

 • vystavovania daňových dokladov na výstupe a vykazovanie v správnom zdaňovacom období vrátane vystavených dobropisov a ťarchopisov
 • uplatňovanie DPH na vstupe v správnom zdaňovacom období, vrátane dobropisov
 • kontrola základných väzieb evidencie DPH na zostatky účtov hlavnej knihy analytickej.
 1. zastupovanie klienta v daňovom konaní

     V súlade § 9-10 Zákona o správe daní a poplatkov č. 511/1992 v znení neskorších zmien a doplnkov zastupujeme našich klientov v daňovom konaní v rozsahu udelenom na základe plnomocenstva.

 1. poradenstvo v oblasti medzinárodného zdaňovania

     V tejto oblasti riešime špecifické daňové problémy najmä pre klientov právnické osoby ktorí:

 • majú sídlo v zahraničí avšak príjmy vymedzené v zákone o daniach z príjmov, ktoré dosahujú na území Slovenskej republiky podliehajú zdaneniu na území Slovenskej republiky
 • majú sídlo v zahraničí a súčasne im vznikla stála prevádzkáreň na území Slovenskej republiky v zmysle zákona o daniach z príjmov a platných zmlúv o zamedzení dvojakého zdanenia
 • majú sídlo na území Slovenskej republiky a dosahujú príjmy v zahraničí, ktoré boli v zahraničí zdanené
 • majú sídlo na území Slovenskej republiky uhrádzajú odplatu za služby subjektu, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike, pričom platby podliehajú zrážkovej dani
     V súlade so zákonom o daniach z príjmov a medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojakého zdanenia poskytujeme súčinnosť klientom pri určení povinnosti zdaňovať príjem v štáte, v ktorom je klient domicilom a súčasne zdaňovať predmetný príjem v štáte, v ktorom je ten istý klient rezidentom a navrhnúť metódu akým sa dvojaké zdanenie vylúči.

     V prípade, že Vás naša ponuka zaujala môžete nás kontaktovať alebo môžete vyplniť formulár, kde môžete špecifikovať Vaše požiadavky.

     Ak máte nejaké otázky ohľadom daní a daňového poradenstva, môžete využiť našu bezplatnú službu - diskusné fórum.
Stránky sú optimalizované pre rozlíšenie 800x600 HiColor