AUDIT

DANE

PORADENSTVO

OHODNOCOVANIE

O SPOLOČNOSTI

NAPÍŠTE NÁM

DISKUSNÉ FÓRUM

DOWNLOAD

ZAUJÍMAVÉ STRÁNKY

Overovanie účtovnej závierky - audit

     Vykonanie auditu zahrňuje proces overenia údajov účtovnej závierky spôsobom, výsledkom ktorého je:

 • overenie preukáznosti, úplnosti a správnosti účtovnej evidencie
 • posúdenie, či údaje v účtovnej závierke verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, finančnú situáciu a hospodársky výsledok spoločnosti
 • vypracovanie finančnej analýzy podniku, teda kvantifikované, objektívne a komplexné hodnotenie činnosti podniku.

     Spoluprácu, výsledok ktorej má byť premietnutý do záverečného auditu účtovnej závierky, vidíme v týchto základných krokoch:
 1. priebežný audit spoločnosti k 30. 06. bežného účtovného obdobia

     Počas priebežného overenia účtovnej evidencie výberovým spôsobom k 30. 06. je kladený dôraz na tieto oblasti:

 • systém spracovania účtovníctva
 • špecifikácia automatizovaného spracovania dát vo väzbe na účtovníctvo
 • komplexné vnútropodnikové smernice pre vedenie účtovníctva
 • pokladničné doklady
 • bankové doklady
 • interné doklady
 • došlé režijné faktúry
 • vyšlé faktúry
 • tovarové faktúry
 • oceňovanie zásob.

     Túto časť auditorského overenia spravidla uskutočňujeme v mesiacoch 08. - 10., podľa konkrétnej dohody obidvoch zúčastnených strán.

 1. poskytnutie súčinnosti formou poradenstva v priebehu účtovného obdobia

     Naše skúsenosti potvrdzujú skutočnosť, že vzájomná spolupráca medzi účtovnou jednotkou a auditorom v priebehu účtovného obdobia zabezpečí plynulosť v procese vedenia účtovníctva, uzávierkových prác a finálnej účtovnej závierky k 31. 12. bežného účtovného obdobia.

     Poradenstvo zahrnuté v cene auditu sa týka:

 • návrhu riešení nedostatkov zistených pri auditorskom overení
 • súčinnosti pri transformácii účtovného hospodárskeho výsledku na daňový základ.
 1. záverečný audit a predloženie auditorskej správy vedeniu spoločnosti, zostavenej na základe osobitne a podrobne overovaných položiek účtovnej závierky, včítane návrhu metodických opatrení.

     Osobitne a podrobne overovanými položkami pri záverečnom audite k 31.12. bežného účtovného obdobia sú najmä:

a) výkazy účtovnej závierky

 • overenie vzájomnej väzby výkazov súvaha
 • overenie výkazu ziskov a strát
 • overenie výkazu cash flow
 • overenie väzby týchto výkazov vzhľadom k stavu v hlavnej knihe
 • overenie postupov pri otváraní a uzavieraní účtovných kníh

b) investičný majetok

 • overenie spôsobu oceňovania a evidencie hmotného a nehmotného investičného majetku a stanovenia odpisového plánu
 • overenie rozdielov medzi účtovnými a daňovými odpismi

c) zásoby

 • overenie metodiky oceňovania zásob pri obstaraní s dôrazom na preskúmanie ceny obstarania a vedľajších obstarávacích nákladov
 • overenie spôsobu oceňovania úbytku zásob

d) pohľadávky a záväzky

 • overenie oceňovania pohľadávok a záväzkov
 • posúdenie tvorby opravných položiek na základe zhodnotenia bonity pohľadávok
 • kontrola inventarizácie pohľadávok a záväzkov

e) pokladničné, bankové a všeobecné doklady

 • overenie spôsobu evidencie tržieb v hotovosti a ostatných príjmov
 • kontrola spôsobu zúčtovania výdavkov v hotovosti s väzbou na prvotné účtovné podklady
 • overenie evidencie bankových pohybov
 • kontrola automatických zúčtovaní využitím elektronického bankovníctva
 • analýza všetkých typov interných účtovných dokladov, s dôrazom na overenie prvotných úč-tovných dokladov, ktoré sú podkladom na zúčtovanie

f) prechodné účty aktív a pasív

 • overenie metodiky používania dohadných účtov a účtov časového rozlíšenia v priebehu účtovného obdobia pre účely vyčíslenia mesačného hospodárskeho výsledku a rovnako na konci účtovného obdobia

g) kurzové rozdiely

 • overenie spôsobu oceňovania majetku a záväzkov vyjadrených v cudzích menách v priebehu účtovného obdobia a z toho vyplývajúce kurzové rozdiely pri zúčtovaní úhrady
 • overenie vykazovania finančného majetku, pohľadávok a záväzkov zistených pri uzatváraní účtovných kníh k 31.12. bežného účtovného obdobia, znejúcich v cudzej mene

h) vyčíslenie a zúčtovanie dane z príjmov

 • overenie účtovného hospodárskeho výsledku spoločnosti ako celok k 31.12. bežného účtovného obdobia
 • overenie transformácie účtovného hospodárskeho výsledku na daňový základ

i) daň z pridanej hodnoty

 • overenie spôsobu evidencie dane z pridanej hodnoty na vstupe a výstupe z hľadiska správneho zaradenia do zdaňovacieho obdobia, základu dane a použitej sadzby
 • overenie spôsobu odvodu DPH na výstupe pri tovare a majetku, ktorý bol odcudzený, darovaný alebo použitý na účely propagácie

j) inventarizácia majetku a záväzkov

 • overenie stavu majetku na základe fyzickej inventarizácie, vykonanej za prítomnosti auditora
 • overenie vytvorenia opravných položiek k zásobám
 • overenie vykazovania stavov majetku a záväzkov na základe dokladovej inventarizácie

k) nájomné zmluvy, včítane zmlúv o prenájme s právom kúpy prenajatej veci

 • overenie dodržiavania časovej a vecnej súvislosti zúčtovaných nákladov na základe uzatvorených nájomných zmlúv, z hľadiska dane z príjmu, s dôrazom na dodržiavanie zákonom stanovených limitov

l) mzdové náklady

 • overenie plnenia povinnosti zamestnávateľa v zmysle platných pracovno-právnych predpisov, včítane výšky odvodov za pracovníkov v hlavnom pracovnom pomere ako aj pracovných vzťahov na základe dohôd o vykonaní práce a o pracovnej činnosti
 • overenie zásad pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu

m) ostatné oblasti

 • overenie výročnej správy, ktorá má byť predložená do troch mesiacov po valnom zhromaždení v zmysle § 21 Zákona o účtovníctve č. 563/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

     V prípade, že Vás naša ponuka zaujala môžete nás kontaktovať alebo môžete vyplniť formulár, ktorý nám pomôže získať obraz o Vašej spoločnosti.

     Ak máte nejaké otázky ohľadom metodiky auditu, alebo iné odborné otázky k auditu môžete využiť našu bezplatnú službu - diskusné fórum
Stránky sú optimalizované pre rozlíšenie 800x600 HiColor